Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trường Thi

nan-tpvinh-thcstruongthi@edu.viettel.vn